Mokymo įstaigų veiklos priežiūra

Spausdinti

MOKYMO ĮSTAIGŲ, RENGIANČIŲ JŪRININKUS, AKREDITAVIMAS IR VEIKLOS PRIEŽIŪRA

 

Visos Lietuvoje įregistruotos mokymo įstaigos, įmonės ir organizacijos, suteikiančios asmenims teorinį ir praktinį pasirengimą, būtiną jūrinio laipsnio diplomui, kvalifikacijos liudijimui ar jų patvirtinimui gauti, privalo būti akredituotos.

 

Mokymo įstaigų akreditavimą bei akredituotų mokymo įstaigų veiklos priežiūrą vykdo Lietuvos saugios laivybos administracijos (Administracija) Parengimo priežiūros ir diplomavimo skyrius vadovaudamasis akreditavimo nuostatais, parengtais vadovaujantis 1978 m. Tarptautine konvencija dėl jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų su paskesnėmis pataisomis, bei 1974 m. Tarptautine žmogaus gyvybės išsaugojimo jūroje konvencija.

 

Akreditavimas – audito procedūra, kuria oficialiai pripažįstama, kad mokymo įstaiga yra kompetentinga suteikti asmenims teorinį ir praktinį pasirengimą, būtiną jūrinio laipsnio diplomui, kvalifikacijos liudijimui ar jų patvirtinimui gauti.

Mokymo įstaiga, siekianti būti akredituota ar, kad  Administracija akredituotų papildomą mokymo programą privalo atitikti akreditavimo nuostatų 8.1 – 8.7 nustatytus reikalavimus bei turi Administracijai pateikti:

−       Prašymą pagal akreditavimo nuostatų 11.1.1–11.1.3 punktų reikalavimus.

−       Švietimo ir mokslo ministerijos rašytinį leidimą ar teisės aktų nustatyta tvarka išduotą dokumentą, suteikiantį teisę vykdyti atitinkamus mokymus (kai mokymo įstaiga akredituojama).

−       Mokymo įstaigos dokumentus pagal akreditavimo nuostatų 8.2 – 8.7 punktų reikalavimus (kai mokymo įstaiga akredituojama).

−      Mokymo įstaigos organizacinę valdymo schemą, nurodant ryšius tarp atskirų padalinių (kai mokymo įstaiga akredituojama).

−       Kiekvienai mokymo programai vykdyti paskirtų dėstytojų ir (ar) instruktorių, egzaminatorių ir (ar) vertintojų sąrašą su trumpais jų kvalifikacijos ir gyvenimo aprašymais.

−       Treniruoklių ir kitų mokymui bei vertinimui naudojamų priemonių (įrangos) aprašymą.

Administracija, gavusi prašymą dėl mokymo įstaigos ar papildomos mokymo programos akreditavimo, pradeda akreditavimo procesą, kurį sudaro:

−       Dokumentacijos patikrinimas.

−       Mokymo proceso patikrinimas.

Esant teigiamiems šių patikrinimų rezultatams, Administracija akredituoja mokymo įstaigą, patvirtina teorinio ir (ar) praktinio mokymo programas ir išduoda akreditavimo liudijimą. Akreditavimo liudijimas išduodamas neterminuotam laikotarpiui. Mokymo įstaiga, gavusi akreditavimo liudijimą, įtraukiama į akredituotų mokymo įstaigų sąrašą.

Mokymo įstaigai praradus akreditavimo liudijimą, jos motyvuotu prašymu Administracija išduoda dublikatą.

 

Administracija vadovaudamasi akreditavimo nuostatų bei Ūkio subjektų, kurių veiklos priežiūra priskirta Administracijai, veiklos patikrinimų organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo, patvirtinto administracijos direktoriaus įsakymu, reikalavimais, vykdo akredituotų mokymo įstaigų veiklos priežiūrą:

−       Akredituotų MĮ planiniai priežiūros patikrinimai vykdomi pagal Ūkio subjektų veiklos patikrinimo planą, patvirtintą Administracijos direktoriaus įsakymu.

−       Neeiliniai priežiūros patikrinimai vykdomi turint informacijos ar kilus pagrįstiems įtarimams dėl mokymo įstaigos veiklos, kuri gali neatitikti teisės aktų keliamų reikalavimų, gavus motyvuotą skundą, po akreditavimo liudijimo galiojimo sustabdymo ar mokymo programos vykdymo sustabdymo.

 

Už Administracijos atliktus patikrinimus ir išduodamus dokumentus mokymo įstaiga moka Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą valstybės rinkliavą.

 

Papildoma informacija teikiama telefonu 8 (46) 46 96 81

 


 

MOKYMO ĮSTAIGŲ, RENGIANČIŲ VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO SPECIALISTUS IR MOTORINIŲ PRAMOGINIŲ LAIVŲ LAIVAVEDŽIUS, AKREDITAVIMAS IR VEIKLOS PRIEŽIŪRA

 

Visos Lietuvoje įregistruotos mokymo įstaigos, suteikiančios asmenims teorinį ir praktinį pasirengimą, būtiną vidaus vandenų transporto specialisto laipsnio diplomui, diplomo patvirtinimui ar kvalifikacijos liudijimui, motorinio pramoginio laivo laivavedžio kvalifikacijos liudijimui ar tarptautiniam kvalifikacijos liudijimui gauti, privalo būti akredituotos.

 

Mokymo įstaigų akreditavimą bei akredituotų mokymo įstaigų veiklos priežiūrą vykdo Lietuvos saugios laivybos administracijos (toliau – Administracija) Parengimo priežiūros ir diplomavimo skyrius vadovaudamasis akreditavimo nuostatais, parengtais vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso (Žin., 1996, Nr. 105-2393; 2008, Nr. 134-5177; 2010, Nr. 72-3613) 18 straipsnio 3 dalimi ir įgyvendinant Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos Vidaus transporto komiteto 1998 m. spalio 16 d. rezoliuciją Nr. 40.

Akreditavimas – patikrinimo procedūra, kuria oficialiai pripažįstama, kad mokymo įstaiga yra kompetentinga suteikti asmenims teorinį ir praktinį pasirengimą, būtiną vidaus vandenų transporto specialisto diplomui ar kvalifikacijos liudijimui ir motorinių pramoginių laivų laivavedžių laipsnio kvalifikacijos liudijimui gauti.

Mokymo įstaiga, siekianti būti akredituota ar, kad  Administracija akredituotų naują mokymo programą, privalo atitikti akreditavimo nuostatų 6-8 punktų nustatytus reikalavimus bei turi Administracijai pateikti:

−       Prašymą pagal akreditavimo nuostatų 9.1.1-9.1.3 punktų reikalavimus.

−       Mokymo įstaigos dokumentus pagal akreditavimo nuostatų 9.2-9.5 punktų reikalavimus.

Administracija, gavusi prašymą dėl mokymo įstaigos ar naujos mokymo programos akreditavimo, pradeda akreditavimo procesą, kurį sudaro:

−       Dokumentacijos patikrinimas.

−       Mokymo proceso patikrinimas.

Esant teigiamiems šių patikrinimų rezultatams, Administracija patvirtina teorinio ir (ar) praktinio mokymo programas ir akredituoja mokymo įstaigą. Akredituojama neterminuotam laikotarpiui. Akredituota mokymo įstaiga įtraukiama į akredituotų mokymo įstaigų sąrašą.

 

Administracija, vadovaudamasi akreditavimo nuostatų bei Ūkio subjektų, kurių veiklos priežiūra priskirta Administracijai, veiklos patikrinimų organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Administracijos direktoriaus įsakymu, reikalavimais, vykdo akredituotų mokymo įstaigų veiklos priežiūrą:

−       Akredituotų MĮ planiniai priežiūros patikrinimai vykdomi pagal Ūkio subjektų veiklos patikrinimo planą, patvirtintą Administracijos direktoriaus įsakymu.

−       Neeiliniai priežiūros patikrinimai vykdomi turint informacijos ar kilus pagrįstiems įtarimams dėl mokymo įstaigos veiklos, kuri gali neatitikti teisės aktų keliamų reikalavimų, gavus motyvuotą skundą, po akreditavimo liudijimo galiojimo sustabdymo ar mokymo programos vykdymo sustabdymo.

 

Už mokymo įstaigos ar naujos mokymo programos akreditavimą mokymo įstaiga moka Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą valstybės rinkliavą.

 

Papildoma informacija teikiama telefonu 8 (46) 46 96 82, 8 (37) 22 55 97.

 

 Akredituotos mokymo įstaigos>>

 


Administracinių paslaugų, susijusių su mokymo įstaigų akreditavimu, sutrumpintų pavadinimų sąrašas ir detalūs aprašymai pateikiami žemiau.

 

Šią tinklalapio dalį prižiūri:

 Parengimo priežiūros ir diplomavimo skyrius, tel. (+370 46) 469 681

 

Korupcijos prevencijos linija 8 687 45533

Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre. Įstaigos kodas - 188781973.
J. Janonio g. 24, 92251 Klaipėda. Tel. (370 46) 469 602, faks. (370 46) 469 600,
msa@msa.lt © Biudžetinė įstaiga Lietuvos saugios laivybos administracija.
Viso apsilankė8541112
Šiandien162
Dabar naršo7
 
Sprendimas: Fresh Media      Naudojama EasyWeb 3 sistema