Jūrininkų įdarbinimo paslaugos

Spausdinti

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS „ĮMONIŲ, SIEKIANČIŲ VYKDYTI JŪRININKŲ ĮDARBINIMO TARPININKAVIMO ARBA JŪRININKŲ ĮDARBINIMO LAIVUOSE VEIKLĄ, ATESTAVIMAS“ TEIKIMO APRAŠYMAS

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

 

2.

Administracinės paslaugos versija

Versija – 3.

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Įmonių, siekiančių vykdyti jūrininkų įdarbinimo tarpininkavimo arba jūrininkų įdarbinimo laivuose veiklą, atestavimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Prašymą atestuoti įmonę bei kitus reikiamus dokumentus įmonės atstovas pateikia tiesiogiai, atvykęs į instituciją (J. Janonio g. 24, 341 kab., Klaipėda), registruotu laišku ar elektroninėmis priemonėmis (tiesiogiai kreipdamasis į Administraciją ar Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą).

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

5.1. Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatymas.

5.2. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. vasario 13 d. įsakymas Nr. 48 „Dėl Įmonių, teikiančių su saugia laivyba susijusias paslaugas, atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

6.1.      Bendrieji reikalavimai:

6.1.1. Patvirtinto pavyzdžio prašymas.

6.1.2. Pažyma, kad vandens transporto, pagalbinės plaukiojimo, gelbėjimo, remonto, bandymo, matavimo, krovos sertifikuotos priemonės ir povandeninių techninių darbų sertifikuota įranga, reikalinga atestuojamai veiklai teikti, atitinka galiojančių teisės aktų reikalavimus.

6.1.3. Kvalifikuotų specialistų, išmanančių atestuojamą veiklą ar jos dalį reglamentuojančius teisės aktus, normatyvinius dokumentus ir technologijas, turinčių darbo patirties šioje srityje, dokumentai.

6.1.4. Įmonės veiklos (gamybinio proceso) aprašas ir jos (jo) valdymo schema.

6.1.5. Dokumentai, patvirtinantys, kad įmonė turi nuosavas ar kitais teisėtais pagrindais valdomas gamybines patalpas, kurios reikalingos atestuojamai veiklai ar jos daliai teikti.

6.1.6. Dokumentas apie vadovo paskirtą darbuotoją, atsakingą už atliekamų darbų kokybę.

6.2.  Papildomi reikalavimai:  

6.2.1. Pažyma, kad įmonė turi elektronines priemones, skirtas duomenims apie jūrininkų įdarbinimą laivuose teikti Lietuvos Respublikos jūrininkų registrui.

6.2.2. Bendradarbiavimo su laivybos kompanija sutarties dėl jūrininkų įdarbinimo ar kito dokumento, patvirtinančio ketinimą sudaryti tokią sutartį, kurioje būtų numatytos garantijos, kurios užtikrintų galimybę kompensuoti jūrininkams materialinius nuostolius įmonei neįvykdžius įdarbinimo, darbo apmokėjimo, jūrininko sugrąžinimo į nuolatinę gyvenamąją vietą įsipareigojimų, jeigu laivo savininkas ar valdytojas paliko jūrininką užsienio uoste, kopija.

6.2.3. Patvirtinimas, kad įmonė turi įdarbintų jūrininkų duomenų bazę ir, Administracijai pareikalavus, teikia informaciją apie įdarbintus jūrininkus.

6.2.4. Dokumentai, patvirtinantys, kad už jūrininkų atranką atsakingu paskirtas asmuo turi aukštąjį universitetinį technologijos mokslų studijų srities jūrų inžinerijos ar jūrų technologijos krypčių išsilavinimą arba ne trumpesnę kaip vienerių metų darbo patirtį įmonėje, užsiimančioje jūrininkų įdarbinimu, ar laivybos kompanijos personalo tarnyboje.

6.2.5. Įmonės patvirtinimas, kad vykdant veiklą nenaudojamos priemonės, mechanizmai ar sąrašai, skirti tam, kad būtų sutrukdyta jūrininkams gauti darbo vietą, į kurią jie turi teisę atitinkamai pagal savo kvalifikaciją.

6.2.6. Įmonės patvirtinimas, kad jūrininkai nepatiria tiesioginių ar netiesioginių, visa apimtimi ar iš dalies, mokesčių ar kitų rinkliavų už tarpininkavimą įdarbinant ar įdarbinimą, išskyrus išlaidas, kurias jūrininkas patiria gaudamas nacionalinių teisės aktų nustatyta tvarka medicininius liudijimus, jūrininko knygelę, pasą ar kitus analogiškus asmeninius kelionės dokumentus, tačiau neįskaitant vizos mokesčio, kurį turi sumokėti laivo savininkas.

6.2.7. Informacija, pagrindžianti tai, kad įmonė asmeniškai supažindina visus jūrininkus su jų teisėmis ir pareigomis, nustatytomis darbo sutartyse prieš jiems pradedant dirbti ar įdarbinimo proceso metu, sudaro jūrininkams tinkamas sąlygas išnagrinėti darbo sutartis prieš jas pasirašant ir po pasirašymo, pasirašytinai įteikia vieną darbo sutarties egzempliorių (originalą) jūrininkams ir turi šių veiksmų atlikimą įrodančius duomenis.

6.2.8. Patvirtinimas, kad visi įmonės pasamdyti ar įdarbinti jūrininkai būtų kvalifikuoti ir turėtų savo darbui reikalingus dokumentus ir kad jūrininkų darbo sutartys atitiktų galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus, taip pat bet kurią kolektyvinę sutartį, kuri yra darbo sutarties dalis.

6.2.9. Patvirtinimas, kad įmonė pagal galimybes įsitikino, kad laivo savininkas turi priemones jūrininkams apsaugoti nuo palikimo likimo valiai užsienio uoste.

6.2.10. Dokumentai, patvirtinantys, kad įmonė išnagrinėja ir atsako į bet kurį skundą dėl atestuotos veiklos ir pateikia Administracijai informaciją apie visus neišspręstus ginčus.

6.2.11. Draudimo sutartis ar banko garantija, kuria būtų užtikrintas jūrininkų piniginių nuostolių kompensavimas, jei samdymo ar įdarbinimo tarnyba arba atitinkamas laivo savininkas nesilaikytų jūrininko darbo sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

7.1. Informacija apie Lietuvos Respublikoje įregistruotus juridinius asmenis – iš Valstybės įmonės Registrų centro, Juridinių asmenų registro, V. Kudirkos g. 18, LT-03105 Vilnius, www.registrucentras.lt.

7.2. Informacija apie sumokėtą valstybės rinkliavą – iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Vasario 16-osios g. 15, LT-01514 Vilnius, www.vmi.lt.

7.3. Informacija apie jūrininkų dokumentų galiojimą arba jūrų laivų techninę būklę – iš Lietuvos saugios laivybos administracijos Parengimo priežiūros ir diplomavimo skyriaus, Laivybos kontrolės skyriaus bei Laivų registravimo skyriaus, J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda, www.msa.lt.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

8.1. Jurgita Dirgėlienė, Ūkio subjektų veiklos priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 46) 469 671, jurgita.dirgeliene@msa.lt.

8.2. Ingrida Mileikienė, Ūkio subjektų veiklos priežiūros skyriau vyresnioji specialistė, tel. (8 46) 469 672, ingrida.mileikiene@msa.lt.

8.3. Ernesta Godlevskaitė, Ūkio subjektų veiklos priežiūros skyriaus vyresnioji specialistė, tel. (8 46) 469 670, ernesta.godlevskaite@msa.lt.

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Tadas Škimelis, Ūkio subjektų veiklos priežiūros skyriaus vedėjas, tel. (8 46) 469 685, tadas.skimelis@msa.lt.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 darbo dienų.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

11.1. Trisdešimt keturi eurai (34 Eur);

rinkliavos kodas – 4.320.1 – įmonių, teikiančių su saugia laivyba susijusias paslaugas, esant vienos rūšies veiklai, atestavimas.

11.2. Trisdešimt septyni eurai (37 Eur);

rinkliavos kodas – 4.320.2 – įmonių, teikiančių su saugia laivyba susijusias paslaugas, esant 2 rūšių veiklai, atestavimas.

11.3. Keturiasdešimt eurų (40 Eur);

rinkliavos kodas – 4.320.3 – įmonių, teikiančių su saugia laivyba susijusias paslaugas, esant 3 rūšių veiklai, atestavimas.

11.4. Keturiasdešimt trys eurai (43 Eur);

rinkliavos kodas – 4.320.4 – įmonių, teikiančių su saugia laivyba susijusias paslaugas, esant 4 ir daugiau rūšių veiklai, atestavimas.

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

Rinkliava mokama į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas.

Įmokos kodas: 5770.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo atestuoti įmonę formą galima rasti adresu: http://www.msa.lt/lt/prasymai/prasymo-forma-imones-atestavimui.html.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis – suteikiama galimybė vartotojui gauti prašymo formą (atsisiųsti ją iš interneto svetainės), siekiant pradėti administracinės paslaugos gavimo procedūrą. Dėl įmonės atestavimo ir įtraukimo į atestuotų įmonių sąrašą galima kreiptis elektroninėmis priemonėmis (tiesiogiai kreipiantis į Administraciją ar Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą).

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.

Administracinės paslaugos teikėjas, gavęs asmens prašymą, privalo patikrinti, ar tinkamai užpildytas prašymas, ar pateikti visi reikalingi dokumentai, įvertinti pateiktus dokumentus, jei reikia, paprašyti papildyti trūkstamais dokumentais. Jei pateiktų dokumentų bei informacijos pakanka, su įmonės atstovu suderinama data dėl įmonės patikrinimo vietoje. Įvertinus įmonės pasirengimą vykdyti veiklą, rengiamas teikimas Įmonių, teikiančių su saugia laivyba susijusias paslaugas, įmonių, teikiančių laivų agentavimo paslaugas, atestavimo komisijai dėl įmonės atestavimo. Jei komisija pateikia pasiūlymą dėl įmonės atestavimo ir Administracijos direktorius tam pritaria, Administracijos specialistai įrašo įmonę į atestuotų įmonių sąrašą ir per 2 darbo dienas apie tai informuoja įmonę.

15.

Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema

Sekos schema

Informaciją atnaujino: , Informacinių technologijų skyrius
Informacija atnaujinta: 2017-12-07 16:08
 

Korupcijos prevencijos linija 8 687 45533

Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre. Įstaigos kodas - 188781973.
J. Janonio g. 24, 92251 Klaipėda. Tel. (370 46) 469 602, faks. (370 46) 469 600,
msa@msa.lt © Biudžetinė įstaiga Lietuvos saugios laivybos administracija.
Viso apsilankė8541129
Šiandien179
Dabar naršo11
 
Sprendimas: Fresh Media      Naudojama EasyWeb 3 sistema