Administracinės procedūros vykdymas

Spausdinti

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS „ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS VYKDYMAS“ TEIKIMO APRAŠYMAS

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

 

2.

Administracinės paslaugos versija

Versija – 5.

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Administracinės procedūros vykdymas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Administracinė procedūra – Lietuvos saugios laivybos administracijos (toliau – Administracija) atliekami privalomi veiksmai, nagrinėjant asmens skundą ar pranešimą apie Administracijos veiksmais, neveikimu ar administraciniais sprendimais galimai padarytą asmens, nurodyto skunde ar pranešime, teisių ir teisėtų interesų pažeidimą ir priimant dėl to administracinės procedūros sprendimą.

Asmenų skundai gali būti pateikiami žodžiu (elektroniniais ryšiais ar tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Administraciją) ir raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Administraciją, atsiuntus paštu faksimiliniu ryšiu, per pasiuntinį ar elektroniniu paštu msa@msa.lt).

Atsakymas į asmens skundą pateikiamas  tokiu būdu, kokiu pateiktas prašymas, jeigu asmuo nepageidauja gauti atsakymo kitu būdu.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

5.1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 19–36 straipsniai.

5.2. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas.

5.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 ,,Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių ir prašymo, skundo ar kito kreipimosi faktą patvirtinančio dokumento formos patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmuo turi pateikti skundą ar pranešimą, kuriame įvardijami Administracijos veiksmai, neveikimas ar administracinis sprendimas, kuriais galimai buvo pažeistos asmens teisės ir teisėti interesai.

Asmuo turi nurodyti savo vardą (-us), pavardę (-es), gyvenamąją vietą (jei kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimą, kodą, buveinę (jei kreipiasi juridinis asmuo). Prašymas turi būti pasirašytas. Kai asmens skundą ar pranešimą teikia asmens atstovas, jis turi pateikti Administracijai atstovavimą patvirtinantį dokumentą.

Prie asmens skundo ar pranešimo gali būti pridedami kiti dokumentai ar jų kopijos.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Informacija ir dokumentais, reikalingais nagrinėjant administracinę procedūrą, disponuoja Administracija ir jos struktūriniai padaliniai.

Esant poreikiui, kreipiamasi į kitas institucijas dėl tarnybinės pagalbos.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Žibutė Danutė Gincienė, Teisės ir personalo skyriaus vyr. specialistė, tel. (8 46) 469 626, zibute.ginciene@msa.lt.

Edita Kentrė, Teisės ir personalo skyriaus vyr. specialistė, tel. (8 46) 469 690, edita.kentre@msa.lt.

Ilona Daukšaitė, Teisės ir personalo skyriaus vyr. specialistė, tel. (8 46) 469 607, ilona.dauksaite@msa.lt.

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Tomas Gėdrimas, Teisės ir personalo skyriaus vedėjas, tel. (8 46) 469 606, el. paštas tomas.gedrimas@msa.lt.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Administracinė paslauga suteikiama per 20 darbo dienų nuo administracinės procedūros pradžios. Administracinė procedūra pradedama Administracijos direktoriaus rašytiniu pavedimu (įsakymu, rezoliucija) per 3 darbo dienas nuo pranešimo ar skundo gavimo dienos.

Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinė procedūra negali būti baigta, administracinės paslaugos vadovas gali terminą pratęsti, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Asmeniui apie administracinės procedūros pratęsimą pranešama raštu arba elektroniniu būdu (kai skundas ar pranešimas gautas elektroniniu būdu) ir nurodomos pratęsimo priežastys.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Skundas ar pranešimas rašomi laisva forma.

Pranešimas ar skundas turi būti asmens pasirašyti.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Informacija apie paslaugą teikiama Administracijos interneto svetainėje.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.

Skundas ar pranešimas nenagrinėjami, jeigu Administracija neturi įgaliojimų priimti sprendimą dėl skunde ar pranešime išdėstyto klausimo ir nėra kito viešojo administravimo subjekto, kuriam galima būtų perduoti skundą nagrinėti pagal kompetenciją. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos apie tai pranešama asmeniui.

Skundas ar pranešimas nenagrinėjami, jeigu paaiškėja, kad teismas ar Administracija jau yra priėmusi administracinės procedūros sprendimą tuo pačiu klausimu ir asmuo nepateikė naujų faktinių duomenų, leidžiančių ginčyti sprendimą, taip pat jeigu yra suėję pranešimo ar skundo padavimo daugiau kaip 6 mėnesių senaties terminas (skaičiuojamas nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo dienos iki skundo padavimo dienos). Apie sprendimą nenagrinėti pranešimo arba skundo pranešama asmeniui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo ar skundo gavimo dienos.

Skundai, kuriuose nenurodytas fizinio asmens vardas, pavardė, adresas arba juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas arba jie asmens nepasirašyti, Administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens sprendimu gali būti nenagrinėjami. Apie sprendimą nenagrinėti skundo pranešama asmeniui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos, išskyrus atvejus, kai skunde nenurodyti asmens kontaktiniai duomenys.

15.

Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema

Sekos schema

 

Informaciją atnaujino: , Informacinių technologijų skyrius
Informacija atnaujinta: 2016-10-03 14:25
 

Korupcijos prevencijos linija 8 687 45533

Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre. Įstaigos kodas - 188781973.
J. Janonio g. 24, 92251 Klaipėda. Tel. (370 46) 469 602, faks. (370 46) 469 600,
msa@msa.lt © Biudžetinė įstaiga Lietuvos saugios laivybos administracija.
Viso apsilankė8541137
Šiandien187
Dabar naršo8
 
Sprendimas: Fresh Media      Naudojama EasyWeb 3 sistema