Administracijos nuostatai

Spausdinti

Nauja redakcija nuo 2016-10-25:

Nr. 3-354(1.5 E), 2016-10-25, paskelbta TAR 2016-10-25, i. k. 2016-25642

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS SAUGIOS LAIVYBOS ADMINISTRACIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2002 m. birželio 25 d. Nr. 3-318

Vilnius

 

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. 3-50(1.5 E), 2016-02-11, paskelbta TAR 2016-02-11, i. k. 2016-02668

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatymo 4 straipsnio 1 dalimi, 5 straipsniu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 6 straipsniu,

 

t v i r t i n u Lietuvos saugios laivybos administracijos nuostatus (pridedama).

 

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS                                                                   ZIGMANTAS BALČYTIS

______________

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

susisiekimo ministro 2002 m. birželio 25 d.

įsakymu Nr. 3-318

(Lietuvos Respublikos susisiekimo

ministro 2016 m. spalio 25 d.

įsakymo Nr. 3-354(1.5 E) redakcija)

 

 

LIETUVOS SAUGIOS LAIVYBOS ADMINISTRACIJOS NUOSTATAI

 

 I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos saugios laivybos administracija (toliau – Administracija) yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos (toliau – Susisiekimo ministerija). Administracijos savininkė yra Lietuvos valstybė, o savininkės teises ir pareigas įgyvendina Susisiekimo ministerija pagal Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo nuostatas.

 

2. Administracija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir susitarimais, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatymu, Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksu ir kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, susisiekimo ministro įsakymais ir kitais saugią laivybą reglamentuojančiais teisės aktais, metiniu veiklos planu ir šiais nuostatais.

 

3. Administracijos paskirtis – pagal kompetenciją organizuoti Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų, reglamentuojančių saugią laivybą ir taršos iš laivų prevenciją, reikalavimų įgyvendinimą ir užtikrinti jų vykdymo kontrolę.

 

4. Administracija yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu, sąskaitą viename iš Lietuvos Respublikoje įregistruotų bankų.

 

5. Administracijos buveinės adresas: Klaipėda, J. Janonio g. 24.

 

6. Administracijos vieši pranešimai skelbiami dienraštyje „Klaipėda“, jeigu teisės aktai nenurodo kitaip, ir Administracijos interneto svetainėje (http://msa.lt).

 

7. Administracija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. Administracija gali turėti ir kitų lėšų.

 

8. Administracijos veiklos laikotarpis neribojamas.

 

9. Administracijos nuostatai keičiami Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu.

 

II SKYRIUS

ADMINISTRACIJOS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

10. Administracijos veiklos tikslai yra:

 

10.1. organizuoti Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir tarptautinių teisės aktų, reglamentuojančių saugią laivybą ir taršos iš laivų prevenciją, reikalavimų įgyvendinimą;

 

10.2. kontroliuoti, kaip vykdomi tarptautinių, Europos Sąjungos teisės aktų, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyti saugios laivybos ir taršos iš laivų prevencijos reikalavimai.

 

11. Administracija, įgyvendindama jai pavestus veiklos tikslus, atlieka šias funkcijas:

 

11.1. Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų, reglamentuojančių saugią laivybą ir taršos iš laivų prevenciją, reikalavimų įgyvendinimo organizavimo srityje:

 

11.1.1. pagal kompetenciją teikia Susisiekimo ministerijai pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos teisės aktų saugios laivybos ir taršos iš laivų prevencijos srityse rengimo, sprendimų projektų rengimo ar atskirų procesų reglamentavimo, derina, tikslina ir (ar) papildo sprendimų projektus, nagrinėja sprendimų projektus, teikia išvadas dėl parengtų sprendimų projektų, atlieka tikslines analizes;

 

11.1.2. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant saugios laivybos ir taršos iš laivų prevencijos programas;

 

11.1.3. dalyvauja 1982 m. liepos 1 d. Paryžiaus savitarpio supratimo memorandumo dėl uosto valstybinės kontrolės veikloje;

 

11.1.4. priima, kaupia, tvarko Tarptautinės jūrų organizacijos, Europos Komisijos Jūrų saugos ir teršimo iš laivų prevencijos komiteto, Europos Komisijos Laivybos apsaugos komiteto, Europos jūrų saugos agentūros Administracinės valdybos dokumentus ir perduoda juos Lietuvos atstovams, teikia išvadas ir pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijos šiuose dokumentuose numatytais klausimais;

 

11.1.5. pagal kompetenciją vykdo Tarptautinės jūrų organizacijos privalomų priemonių įgyvendinimo kodekse numatytų įpareigojimų vykdymo Lietuvos Respublikoje stebėseną ir teikia Susisiekimo ministerijai išvadas ir pasiūlymus dėl tokių įpareigojimų vykdymo;

 

11.1.6. vykdo laivybos apsaugos ryšių centro funkcijas;

 

11.1.7. užtikrina Laivų tolimojo identifikavimo ir sekimo sistemos nacionalinio ryšių centro funkcijų vykdymą, atlieka šios sistemos duomenų centro nacionalinių vartotojų administravimą;

 

11.1.8. vykdo laivų eismo stebėseną Lietuvos Respublikos teritoriniuose vandenyse ir išskirtinėje ekonominėje zonoje, eksploatuoja Nacionalinę laivų eismo stebėsenos informacinę sistemą, koordinuoja šios sistemos duomenų teikėjų ir vartotojų veiklą nacionaliniu lygiu;

 

11.1.9. pagal kompetenciją priima sprendimus dėl laivo, kuriam reikia pagalbos, priėmimo į prieglobsčio vietą;

 

11.1.10. pagal kompetenciją bendradarbiauja su užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, teikia informaciją Tarptautinei jūrų organizacijai, Jungtinių Tautų Ekonomikos komisijos Europai Vidaus transporto komitetui ir Europos Komisijai;

 

11.2. tarptautinių, Europos Sąjungos teisės aktų, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių saugią laivybą ir taršos iš laivų prevenciją, vykdymo kontrolės srityje:

 

11.2.1. Lietuvos Respublikos jūrų laivų ir Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registruose registruoja jūrų laivus ir vidaus vandenų transporto priemones, išduoda privalomus dokumentus, registruoja ir tvirtina Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre įregistruotų laivų žurnalų registrus ir Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre įregistruotų vidaus vandenų transporto priemonių žurnalus (dienynus), tvarko Lietuvos Respublikos jūrų laivų ir Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registrus;

 

11.2.2. derina jūrų laivų pavadinimus (numerius);

 

11.2.3. atlieka vidaus vandenų transporto priemonių technines apžiūras ir išduoda atitinkamus dokumentus;

 

11.2.4. išduoda jūrų ir vidaus vandenų laivų įgulos minimalios sudėties liudijimus;

 

11.2.5. Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių nustatyta tvarka tvirtina arba derina šiose sutartyse numatytus laivo planus ir kitus dokumentus;

 

11.2.6. vertina laivybos bendrovių ir laivų saugios laivybos valdymo sistemas, atlieka laivų įrenginių apsaugos, laivų ir jų įgulų atitikties tarptautiniams reikalavimams dėl darbo jūrų laivyboje vertinimą, išduoda su šiais vertinimais susijusius dokumentus;

 

11.2.7. tiria vidaus vandenų transporto priemonių avarijas ir teikia išvadas ir rekomendacijas;

 

11.2.8. įgalioja laivų klasifikavimo bendroves atlikti laivų, plaukiojančių su Lietuvos valstybės vėliava, techninę priežiūrą, apžiūras ir išduoti atitinkamus tai patvirtinančius dokumentus, prižiūri įgaliotųjų laivų klasifikavimo bendrovių veiklą, savo interneto svetainėje skelbia informaciją apie naujas įgaliotąsias laivų klasifikavimo bendroves ir apie įgaliotąsias laivų klasifikavimo bendroves, kurių teisė atlikti laivų apžiūras sustabdyta arba panaikinta susisiekimo ministro nustatyta tvarka;

 

11.2.9. išduoda leidimus verstis krovinių vežimu krovininiais vidaus vandenų laivais, kurių dedveitas didesnis kaip 200 tonų esant didžiausiajai grimzlei, Lietuvos Respublikoje ir tarptautiniais vidaus vandenų keliais, sustabdo leidimo galiojimą, panaikina leidimo galiojimo sustabdymą ar panaikina leidimo galiojimą;

 

11.2.10. užtikrina 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1177/2010 dėl jūrų ir vidaus vandenų keliais vykstančių keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004, nuostatų, susijusių su keleivių vežimo paslaugomis ir jūrų kruizais, išskyrus keleivių ir kruizų dalyvių skundų dėl jų teisių, nurodytų šiame reglamente, pažeidimų nagrinėjimą, vykdymą;

 

11.2.11. tvirtina vidaus vandenų transporto priemonių statybos, pertvarkymo, modernizavimo dokumentus ir brėžinius, vykdo jų ekspertizę;

 

11.2.12. vykdo vidaus vandenų transporto priemonių statybos, pertvarkymo, rekonstrukcijos ar remonto darbų vykdymo techninę priežiūrą;

 

11.2.13. vykdo užsienio valstybių laivų ir laivų, plaukiojančių su Lietuvos valstybės vėliava, kontrolę, atlieka laivų, plaukiojančių su Lietuvos valstybės vėliava, apžiūras ir išduoda privalomus dokumentus, atlieka krovininių laivų, kurie plaukioja su Lietuvos valstybės vėliava ir kurių bendroji talpa yra 300 ir mažiau, ir žvejybos laivų, kurie plaukioja su Lietuvos valstybės vėliava ir kurių ilgis yra mažesnis kaip 24 metrai, techninę priežiūrą;

 

11.2.14. prižiūri, kaip vykdomi teršimo incidentų likvidavimo lokaliniai planai, kaip uostus valdančios įmonės ir laivų įgulos tvarko ir atliekas tvarkančioms įmonėms perduoda laivuose susidarančias atliekas ir krovinių likučius;

 

11.2.15. atlieka valstybinę saugios laivybos kontrolę pakrančių plaukiojimo rajone ir vidaus vandenyse;

 

11.2.16. egzaminuoja jūrininkus, vidaus vandenų transporto specialistus ir motorinių pramoginių laivų laivavedžius, išduoda jūrininkų ir vidaus vandenų transporto specialistų bei motorinio pramoginio laivo laivavedžio kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, jūrininko knygeles, aprobuoja darbo stažą laive, tvarko Lietuvos Respublikos jūrininkų registrą;

 

11.2.17. išduoda vidaus vandenų transporto specialisto laipsnio diplomus, diplomų patvirtinimus, vidaus vandenų transporto specialisto laipsnio kvalifikacijos liudijimus, taip pat motorinio pramoginio laivo laivavedžio kvalifikacijos liudijimus, motorinio pramoginio laivo laivavedžio tarptautinius kvalifikacijos liudijimus;

 

11.2.18. akredituoja jūrininkų, vidaus vandenų transporto specialistų ir motorinių pramoginių laivų laivavedžių mokymo įstaigas ir prižiūri jų veiklą;

 

11.2.19. vykdo kitų valstybių kompetentingų institucijų išduotų jūrinio laipsnio diplomų, vidaus vandenų transporto specialistų laipsnio diplomų, kvalifikacijos liudijimų pripažinimo procedūras;

 

11.2.20. kontroliuoja jūrininkų ir vidaus vandenų transporto specialistų, motorinių pramoginių laivų laivavedžių mokymo lygį bei atitiktį tarptautinių konvencijų ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimams;

 

11.2.21. sudaro Lietuvos Respublikos jūrų uostų, teritorinės jūros ir išskirtinės ekonominės zonos jūrlapius, skelbia hidrografinius duomenis;

 

11.2.22. įrengia, eksploatuoja ir prižiūri navigacinius įrenginius, užtikrinančius saugią laivybą bendrojo naudojimo vandens keliuose, kontroliuoja jų veikimą, teikia navigacinę informaciją;

 

11.2.23. vykdo vidaus vandenų kelių tinkamumo laivybai kontrolę, kontroliuoja navigacinių įrenginių išdėstymą ir jų būklę;

 

11.2.24. atlieka navigacinio ženklinimo darbus bendrojo naudojimo vandens keliuose;

 

11.2.25. organizuoja jūrlapių, žinynų ir kitų navigacinių leidinių leidybą, platinimą, informacijos apie navigacinius pasikeitimus pateikimą Lietuvos Respublikoje; viešai savo interneto svetainėje skelbia kiekvieną žinomą pavojų laivybai Lietuvos Respublikos teritorinėje jūroje, išskirtinėje ekonominėje zonoje ir uostų akvatorijose;

 

11.2.26. atestuoja įmones, vykdančias su saugia laivyba, laivų agentavimu susijusias veiklas, ir vykdo atestuojamos veiklos priežiūrą;

 

11.2.27. registruoja valstybinės reikšmės vidaus vandenų keliuose steigiamus vidaus vandenų uostus ir komercines prieplaukas;

 

11.2.28. vykdo jūrų laivų įrenginių, pramoginių ir asmeninių laivų ir jų sudedamųjų dalių rinkos priežiūrą, suteikia identifikavimo kodus notifikuotosioms įstaigoms, kurios yra paskirtos pramoginių laivų atitikties įvertinimui atlikti juos pastačius, taip pat suteikia gamintojo identifikavimo kodą pramoginių ir asmeninių laivų ir jų sudedamųjų dalių gamintojams;

 

11.2.29. koordinuoja ir organizuoja paskendusio turto iškėlimą iš Lietuvos Respublikos teritorinės jūros;

 

11.3. atlieka kitas teisės aktų jai pavestas funkcijas.

 

III SKYRIUS

ADMINISTRACIJOS TEISĖS

 

12. Administracija, įgyvendindama jai pavestus veiklos tikslus ir vykdydama funkcijas, turi teisę:

 

12.1. gauti iš ūkio subjektų informaciją, būtiną jai pavestoms funkcijoms atlikti;

 

12.2. rengti pasitarimus, konferencijas, seminarus, konkursus ir kitus renginius Administracijos kompetencijai priskirtais klausimais;

 

12.3. sudaryti darbo grupes saugios laivybos ir taršos iš laivų problemoms jūrų ir vidaus vandenų transporte nagrinėti, prireikus pasitelkti kitų institucijų ir įstaigų specialistus bei atstovus;

 

12.4. laikinai apriboti laivų įplaukimą į nesaugias Lietuvos Respublikos teritorinės jūros zonas;

 

12.5. pagal kompetenciją bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių institucijomis, įstaigomis ir tarptautinėmis organizacijomis;

 

12.6. pagal kompetenciją dalyvauti kitų institucijų, įstaigų ir įmonių sudarytų komisijų ir darbo grupių veikloje;

 

12.7. kviesti į Administraciją asmenis pasiaiškinti dėl avarijų ar kitų pažeidimų Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse, pakrančių plaukiojimo rajone ir jūrose.

 

13. Administracijos pareigūnai, vykdantys tarnybines funkcijas, tarnybiniu transportu į tikrinamus objektus įleidžiami netrukdomai ir nemokamai, jeigu teisės aktai nenurodo kitaip.

 

14. Administracija turi ir kitų teisės aktų jai suteiktų teisių.

 

IV SKYRIUS

ADMINISTRACIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

15. Administracija veikia pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka parengtą ir susisiekimo ministro patvirtintą metinį veiklos planą. Administracijos metiniai veiklos planai ir jų įgyvendinimo ataskaitos skelbiami Administracijos interneto svetainėje.

 

16. Administracijos organizacinę struktūrą tvirtina susisiekimo ministras.

 

17. Administracijos darbo tvarką reglamentuoja Administracijos darbo reglamentas, Vidaus tvarkos taisyklės, struktūrinių padalinių nuostatai, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymai ir kiti vidaus darbo tvarką reglamentuojantys teisės aktai.

 

18. Administracijai vadovauja direktorius, kurį ketverių metų kadencijai Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka (ne politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu) priima į pareigas ir atleidžia iš jų susisiekimo ministras. Administracijos direktorius gali būti skiriamas eiti Administracijos direktoriaus pareigas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Administracijos direktorius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas susisiekimo ministrui.

 

19. Administracijos direktorius:

 

19.1. vadovauja Administracijos darbui, jį planuoja, organizuoja, kontroliuoja ir atsako už Administracijos veiklą ir tinkamą savo funkcijų ir pareigų vykdymą;

 

19.2. užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, susisiekimo ministro įsakymų ir kitų teisės aktų vykdymą;

 

19.3. teikia Susisiekimo ministerijai Administracijos veiklos ataskaitas, susisiekimo ministro reikalavimu atsiskaito už savo veiklą;

 

19.4. leidžia įsakymus, kontroliuoja, kaip jie vykdomi;

 

19.5. atstovauja Administracijai teismuose, valstybinės valdžios ir valdymo institucijose arba įgalioja tai atlikti kitus Administracijos valstybės tarnautojus ir (ar) darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis;

 

19.6. tvirtina Administracijos padalinių nuostatus, pareigybių sąrašą, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus, nustato Administracijos darbuotojų pareigybes, į kurias skiriami asmenys privalo turėti jūrinį ar vidaus vandenų transporto specialisto laipsnį;

 

19.7. teikia susisiekimo ministrui tvirtinti Administracijos nuostatų projektą ir organizacinę struktūrą;

 

19.8. skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, juos skatina ir skiria jiems pašalpas ir tarnybines (drausmines) nuobaudas ir atlieka kitas su personalo valdymu susijusias funkcijas;

 

19.9. sudaro nuolatines ir laikinąsias komisijas Administracijos veiklos problemoms spręsti;

 

19.10. pagal savo kompetenciją sudaro sandorius arba įgalioja tai atlikti kitus Administracijos valstybės tarnautojus ir (ar) darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis;

 

19.11. organizuoja asmenų prašymų, pranešimų ir skundų nagrinėjimą ir kontroliuoja jų vykdymą;

 

19.12. vykdo kitas jam pavestas funkcijas.

 

20.  Administracijos direktorius turi du pavaduotojus, kuriuos jis skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Administracijos direktoriaus pavaduotojai tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi Administracijos direktoriui, kuris nustato jų kompetenciją. Laikinai nesant Administracijos direktoriaus, jį pavaduoja susisiekimo ministro įsakymu paskirtas vienas iš jo pavaduotojų, jų nesant – kitas Administracijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

 

21. Administracijos direktoriaus pavaduotojai koordinuoja ir kontroliuoja, kaip įgyvendinami Administracijai nustatyti veiklos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos jiems priskirtose administravimo srityse:               

 

21.1. koordinuoja ir kontroliuoja jiems priskirtų Administracijos struktūrinių padalinių veiklą;

 

21.2. organizuoja ir kontroliuoja, kaip įgyvendinami ir vykdomi Europos Sąjungos teisės aktai, tarptautinės teisės aktai, Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, susisiekimo ministro įsakymai, Administracijos direktoriaus įsakymai saugios laivybos ir taršos iš laivų prevencijos srityje;

 

21.3. atlieka kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

 

V SKYRIUS

ADMINISTRACIJOS VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

 

 

22. Administracijos valstybinį auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.

 

23. Administracijos vidaus auditą atlieka Susisiekimo ministerijos Vidaus audito skyrius.

 

24. Administracijos metinio veiklos plano įgyvendinimą kontroliuoja Administracijos direktorius.

 

25. Administracijos finansų ir veiklos kontrolę teisės aktų nustatyta tvarka vykdo vidaus kontrolės teisę turintys valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

26. Administracija pertvarkoma, reorganizuojama ir likviduojama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.

______________

Informaciją atnaujino: Gintarė Aničienė, Planavimo ir informacijos valdymo skyrius
Informacija atnaujinta: 2016-11-29 08:07
 

Korupcijos prevencijos linija 8 687 45533

Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre. Įstaigos kodas - 188781973.
J. Janonio g. 24, 92251 Klaipėda. Tel. (370 46) 469 602, faks. (370 46) 469 600,
msa@msa.lt © Biudžetinė įstaiga Lietuvos saugios laivybos administracija.
Viso apsilankė8541122
Šiandien172
Dabar naršo10
 
Sprendimas: Fresh Media      Naudojama EasyWeb 3 sistema