Administracijos vidaus tvarkos taisyklės

Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos saugios laivybos administracijos direktoriaus 2006 m. birželio 9 d.

įsakymu Nr. V-81

(Lietuvos saugios laivybos administracijos direktoriaus 2013 m. liepos 26 d.

įsakymo Nr. V-198 redakcija)

 

 

LIETUVOS SAUGIOS LAIVYBOS ADMINISTRACIJOS

VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

1. Lietuvos saugios laivybos administracijos vidaus tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Lietuvos saugios laivybos administracijos (toliau – Administracija) vidaus tvarką, kurios tikslas – daryti įtaką Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – valstybės tarnautojai ir darbuotojai), elgesiui, gerinti jų ir visuomenės santykius.

2. Administracijos uždaviniai, funkcijos ir teisės numatytos Administracijos nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 3-318 „Dėl biudžetinės įstaigos Lietuvos saugios laivybos administracijos nuostatų patvirtinimo“. Darbo organizavimo, vykdant Administracijai priskirtas funkcijas, tvarka nustatyta Administracijos darbo reglamente, patvirtintame Administracijos direktoriaus įsakymu.

3. Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų teises ir pareigas nustato Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, kiti teisės aktai. Konkrečias valstybės tarnautojų ir darbuotojų teises ir funkcijas nustato jų pareigybių aprašymai bei pareiginiai nuostatai.

4. Administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, vykdydami savo funkcijas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Administracijos nuostatais, Administracijos darbo reglamentu bei šiomis Taisyklėmis.

5. Už šių Taisyklių įgyvendinimą atsako Administracijos direktorius.

 

II. PRIĖMIMO Į DARBĄ (VALSTYBĖS TARNYBĄ), PERKĖLIMO Į KITAS PAREIGAS BEI ATLEIDIMO IŠ DARBO (VALSTYBĖS TARNYBOS) TVARKA

 

6. Valstybės tarnautojai priimami, perkeliami į kitas pareigas bei atleidžiami iš valstybės tarnybos vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo bei su juo susijusių teisės aktų nuostatomis.

7. Darbuotojai priimami, perkeliami į kitas pareigas bei atleidžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso bei su juo susijusių teisės aktų nuostatomis.

8. Priimamą valstybės tarnautoją ar darbuotoją su šiomis Taisyklėmis, Administracijos darbo reglamentu, pareigybės aprašymu, pareiginiais nuostatais, struktūrinio padalinio nuostatais, Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiklos etikos taisyklėmis bei motyvavimo priemonių sistema pasirašytinai supažindina Administracijos Teisės ir personalo skyrius.

81. Priimant valstybės tarnautojus ir darbuotojus į pareigas, perkeliant į kitas pareigas, jei jų darbas yra tiesiogiai susijęs su materialinių vertybių saugojimu, priėmimu, išdavimu, pardavimu, pirkimu, gabenimu, ir dėl priemonių, perduotų darbuotojui naudotis darbe, įskaitant, bet neapsiribojant, tarnybinį transportą, su jais sudaromos visiškos materialinės atsakomybės sutartys. Atsižvelgiant į tai, visiškos materialinės atsakomybės sutartys sudaromos su valstybės tarnautojais ir darbuotojais, užimančiais pareigybes, nurodytas pridedamame Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių, kurias užimant sudaromos visiškos materialinės atsakomybės sutartys, sąraše. Šios sutartys sudaromos raštu vadovaujantis Sutarčių rengimo, derinimo, pasirašymo, registravimo, saugojimo ir jų vykdymo kontrolės tvarkos aprašu, patvirtintu Administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-204 (su vėlesniais pakeitimais).

Keista

2014-09-01 įsakymu Nr. V-213

 

III. VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO TVARKA

Keista

2014-09-01 įsakymu Nr. V-213

 

9. Valstybės tarnautojo pažymėjimo (toliau – pažymėjimas) formą ir išdavimo taisykles nustato Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. 338 „Dėl valstybės tarnautojo pažymėjimo formos ir Valstybės tarnautojo pažymėjimo išdavimo taisyklių patvirtinimo“.

10. Pažymėjimas išduodamas asmeniui, priimtam į valstybės tarnautojo pareigas. Pažymėjimus išduoda Administracijos Teisės ir personalo skyrius.

11. Valstybės tarnautojas, atsiimdamas pažymėjimą, pasirašo Administracijos Valstybės tarnautojų pažymėjimų apskaitos registre.

12. Pažymėjimo galiojimo laikas – 8 metai nuo jo išdavimo dienos. Pažymėjimą tarnautojas privalo nešiotis ar laikyti darbo metu darbo vietoje. Kontroliuojančių institucijų (įgaliotų asmenų) reikalavimu tarnautojas privalo pateikti pažymėjimą.

13. Pažymėjimas keičiamas Valstybės tarnautojo pažymėjimo išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 338 „Dėl valstybės tarnautojo pažymėjimo formos ir Valstybės tarnautojo pažymėjimo išdavimo taisyklių aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

14. Valstybės tarnautojui praradus pažymėjimą:

14.1. Jis per 3 (tris) darbo dienas pateikia raštišką pranešimą apie pažymėjimo praradimą Administracijos Teisės ir personalo skyriui.

14.2. Po pranešimo gavimo Teisės ir personalo skyrius nedelsdamas paskelbia negaliojančiu prarastą pažymėjimą teisės aktų nustatyta tvarka.

14.3. Laikoma, kad valstybės tarnautojas prarado pažymėjimą ne dėl savo kaltės, jei pažymėjimas prarastas dėl nuo valstybės tarnautojo nepriklausančių aplinkybių ir jeigu Teisės ir personalo skyriui pateikiami kompetentingų institucijų išduoti tai patvirtinantys dokumentai.

14.4. Valstybės tarnautojas, praradęs pažymėjimą dėl savo kaltės, privalo atlyginti naujo pažymėjimo gamybos išlaidas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 338 „Dėl Valstybės tarnautojo pažymėjimo formos ir Valstybės tarnautojo pažymėjimo išdavimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

Keista

2014-09-01 įsakymu Nr. V-213

 

 14.5. Praradęs pažymėjimą, valstybės tarnautojas Administracijos Teisės ir personalo skyriui ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo pranešimo apie valstybės tarnautojo pažymėjimo praradimą dienos pateikia dokumentus, patvirtinančius, kad sumokėjo naujo pažymėjimo gamybos išlaidas (mokamojo kvito ar pavedimo su banko žyma kopiją) arba kompetentingų institucijų išduotus dokumentus, patvirtinančius, kad valstybės tarnautojas pažymėjimą prarado ne dėl savo kaltės.

14.6. Valstybės tarnautojui nepateikus šių taisyklių 14.5 punkte nurodytų dokumentų nustatytu terminu, Teisės ir personalo skyrius nedelsdamas raštu praneša Administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui apie valstybės tarnautojo nesumokėtą šių taisyklių 14.4 punkte nurodytą įmoką ir apie būtinybę ją išskaityti iš valstybės tarnautojo darbo užmokesčio. Buhalterinės apskaitos skyrius pinigų sumą, nurodytą šių taisyklių 14.4 punkte, išskaito iš valstybės tarnautojo darbo užmokesčio ir perveda į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą bei apie tai informuoja Teisės ir personalo skyrių.

Keista

2014-09-01 įsakymu Nr. V-213

 

 15. Valstybės tarnautojas, atleidžiamas iš valstybės tarnautojo pareigų, grąžina pažymėjimą Administracijos Teisės ir personalo skyriui ir pasirašo Valstybės tarnautojų pažymėjimų apskaitos registre.

Kai valstybės tarnautojo atleidimo iš pareigų dieną yra įsigaliojęs Administracijos direktoriaus sprendimas priimti šį asmenį į tas pačias arba kitas pareigas Administracijoje, valstybės tarnautojas pažymėjimo negrąžina.

Įstatymų nustatytais pagrindais nušalintas nuo pareigų valstybės tarnautojas privalo laikinai grąžinti pažymėjimą Teisės ir personalo skyriui. Pasibaigus nušalinimo nuo pareigų terminui, valstybės tarnautojui pažymėjimas yra grąžinamas, jeigu dėl nušalinimo neatsirado pagrindas atleisti valstybės tarnautoją iš pareigų.

Keista

2014-09-01 įsakymu Nr. V-213

24. Teisės ir personalo skyrius valstybės tarnautojui ar darbuotojui pasirašytinai išduoda leidimą (identifikacijos kortelę) (toliau – leidimas) įeiti į Administracijos patalpas, esančias J. Janonio g. 24, Klaipėdoje. Leidimo išdavimo ir grąžinimo faktas registruojamas pažymint ir pasirašant Leidimų (identifikacijos kortelių) įeiti į patalpas apskaitos žurnale.

Atleidžiamas valstybės tarnautojas ar darbuotojas paskutinę darbo dieną pasirašytinai perduoda Teisės ir personalo skyriui leidimą įeiti į Administracijos patalpas.

 

IV. DARBO IR POILSIO LAIKAS

 

25. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 990 „Dėl darbo laiko nustatymo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose“:

25.1. Administracijoje nustatoma 5 darbo dienų 40 valandų trukmės darbo savaitė su 2 poilsio dienomis (šeštadienis ir sekmadienis);

25.2. pirmadienį–ketvirtadienį darbas pradedamas 8.00 val. ir baigiamas 17.00 val., penktadienį – pradedamas 8.00 val. ir baigiamas 15.45 val.;

25.3. pertraukos pailsėti ir pavalgyti trukmė – 45 minutės, nuo 12.00 val. iki 12.45 val.;

25.4. Laivybos kontrolės skyriaus, Laivų eismo stebėsenos skyriaus, Hidrografinio laivo „Varūna“ bei švyturių (Klaipėdos, Nidos, Šventosios) darbo laiko režimas nustatytas Taisyklių priede.

26. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 153 straipsnio nuostatomis, Administracijoje švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama viena valanda, išskyrus sutrumpintą darbo laiką dirbančius darbuotojus.

27. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi laikytis nustatyto darbo laiko režimo.

28. Į darbą Administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi atvykti laiku. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, negalintys laiku atvykti arba visai negalintys atvykti į darbą, apie tai nedelsdami turi informuoti savo tiesioginį vadovą ir nurodyti vėlavimo ar neatvykimo priežastis. Jeigu valstybės tarnautojai ar darbuotojai apie savo neatvykimą dėl tam tikrų priežasčių negali pranešti patys, tai gali padaryti kiti asmenys.

29. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, palikdami Administraciją tarnybos ar darbo (toliau – darbas) tikslais, turi apie tai informuoti savo tiesioginį vadovą ir nurodyti išvykimo tikslą bei trukmę. Norėdami išvykti ne darbo tikslais, valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi gauti tiesioginio vadovo sutikimą.

30. Tiesioginis vadovas, esant rimtoms pateisinamoms priežastims, turi teisę Administracijoje nustatyta tvarka išleisti Administracijos valstybės tarnautoją ir darbuotoją iš darbo.

31. Struktūrinių padalinių vadovai užtikrina Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų atvykimo į darbą ir išvykimo iš darbo apskaitą. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo laikas žymimas vadovaujantis Darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 27 d. nutarimu Nr. 78 „Dėl Darbo laiko apskaitos žiniaraščio pavyzdinės formos ir jo pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Administracijos direktoriaus nustatyta tvarka.

32. Dirbti viršvalandžius ar poilsio bei švenčių dienomis leidžiama tik įstatymų nustatytais atvejais.              

33. Kasmetinių atostogų suteikimo tvarką ir eilę nustato Administracijos direktorius, atsižvelgdamas į Administracijos darbo ritmą, režimą bei įstatymais numatytas lengvatas.

34. Administracijos direktorius priima asmenis, besikreipiančius į Administraciją, šių Taisyklių priede nustatytu laiku.

 

V. DARBO UŽMOKESTIS, GARANTIJOS, KOMPENSACIJOS

 

35. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nuostatomis, Administracijos valstybės tarnautojų darbo užmokestį sudaro:

35.1. pareiginė alga;

35.2. priedai;

35.3. priemokos;

35.4. apmokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą ir budėjimą.

36. Administracijos valstybės tarnautojams darbo užmokestis apskaičiuojamas ir mokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

37. Administracijos darbuotojams darbo užmokestis apskaičiuojamas ir mokamas Lietuvos Respublikos darbo kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

38. Darbo užmokestis mokamas ne rečiau kaip du kartus per mėnesį: mėnesio 8 dieną ir 23 dieną. Jeigu yra valstybės tarnautojo ar darbuotojo prašymas – kartą per mėnesį.

39. Visiems valstybės tarnautojams ir darbuotojams atsiskaitymo lapeliai, kuriuose įrašomos apskaičiuotos ir išmokėtos sumos, išsiunčiami elektroniniu paštu, o neturintiems prieigos prie elektroninių ryšių priemonių įteikiami.

40. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams taikomos garantijos ir kompensacijos, numatytos teisės aktuose.

41. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams turi būti užtikrinamos normalios darbo sąlygos, įvardijamos Lietuvos Respublikos darbo kodekso 191 straipsnyje.

 

VI. BENDRIEJI VIDAUS TVARKOS REIKALAVIMAI

 

42. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams draudžiama atvykti į darbą (Administracijos teritoriją) neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotinių, toksinių medžiagų, darbo metu vartoti alkoholinius gėrimus, toksines ar narkotines medžiagas, būti neblaiviems arba apsvaigusiems nuo narkotinių ar toksinių medžiagų darbo vietose, Administracijos patalpose ar teritorijoje darbo metu arba darbui pasibaigus. Valstybės tarnautojas ar darbuotojas, pastebėjęs kitą neblaivų valstybės tarnautoją ar darbuotoją, privalo apie tai nedelsdamas pranešti direktoriui arba Teisės ir personalo skyriaus vedėjui ir, esant reikalui, imtis priemonių galimai nelaimei užkirsti.

Jei Administracijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas pasirodė darbe neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių ar toksinių medžiagų, tiesioginis vadovas tą dieną (pamainą) privalo neleisti jam dirbti.

Darbuotojo neblaivumas tikrinamas, kai darbuotojui yra būdingi neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo požymiai: nuo darbuotojo sklinda alkoholio kvapas, darbuotojas svirduliuoja, nerišliai kalba, pastebima jo neadekvati elgsena (susijaudinęs, dirglus, agresyvus, vangus ir kiti požymiai), nekoordinuoti judesiai, nestabili laikysena, yra kiti požymiai. Tiesioginis vadovas neblaivumui nustatyti gali nurodyti panaudoti technines priemones (alkotesterį). Valstybės tarnautojas ar darbuotojas privalo nedelsiant pasitikrinti, panaudojant Administracijos pateiktas technines priemones (alkotesterį), dėl neblaivumo buvimo ar nebuvimo, o dėl apsvaigimo nuo narkotinių ar toksinių medžiagų buvimo ar nebuvimo arba neblaivumo buvimo ar nebuvimo pasitikrinti, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 452 „Dėl Transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo taisyklių patvirtinimo“, jei to pareikalauja Administracijos direktorius, tiesioginis vadovas ar Teisės ir personalo skyriaus vedėjas.

Nušalinimas nuo darbo vykdomas vadovaujantis Nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų metodinių rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2008 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. V-132 „Dėl Nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų metodinių rekomendacijų patvirtinimo“, nuostatomis. Nušalinti Administracijos valstybės tarnautoją ar darbuotoją nuo darbo galima ir kitais įstatymų numatytais atvejais ir būdais.

43. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai neturi laikyti jokių maisto produktų ir gėrimų matomoje vietoje piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo vietose bei vartoti maisto produktų ar gėrimų piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo metu.

44. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams draudžiama darbo metu užsirakinti darbo patalpose, išskyrus atvejus, kai teisės aktuose nustatyta kitaip.

45. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi užtikrinti, kad pašaliniai asmenys jų darbo vietoje būtų tik esant valstybės tarnautojui ar darbuotojui.

46. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, transportą, elektros energiją ir kitus materialinius Administracijos išteklius.

47. Administracijos kompiuterinio ir telefoninio ryšio priemonėmis, kompiuterine, spausdinimo ir kopijavimo technika, programine įranga, biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis valstybės tarnautojai ir darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslais.

48. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, kuriems yra priskirti tarnybiniai mobilieji telefonai, privalo naudotis šiais telefonais taip, kad darbo metu būtų galima su jais susisiekti. Telefonai darbo metu turi būti įjungti, išskyrus atvejus ir vietas, kuriose nėra galimybių arba draudžiama naudotis mobiliaisiais telefonais.

49. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams draudžiama leisti pašaliniams asmenims naudotis Administracijos elektroniniais ryšiais, programine įranga, biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis.

50. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams draudžiama darbo metu pasitraukti (pasišalinti) iš darbo vietos, patikėti ar užleisti savo darbo vietą, darbo priemones, pareigų vykdymą kitam asmeniui arba imtis darbų, nesusijusių su darbo užduoties vykdymu, atlikinėti visuomenines pareigas ar organizuoti įvairius renginius, nesusijusius su tarnybine (darbo) veikla.

51. Administracijos patalpose leidžiama rūkyti tik tam skirtose, specialiai įrengtose ir pažymėtose vietose. Kitose vietose, taip pat tarnybinio transporto priemonėse, rūkyti draudžiama.

52. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai atvykimą į darbą ir išvykimą bet kuriam laikui ir bet kuriais tikslais (įėjimą, išėjimą į / iš darbo vietos Administracijos patalpų, esančių J. Janonio g. 24, Klaipėdoje) privalo fiksuoti leidimu, jei toks buvo išduotas. Jei valstybės tarnautojas ar darbuotojas dėl tam tikrų priežasčių negali to padaryti, privalo nedelsiant apie tai informuoti tiesioginį vadovą, o pastarasis nedelsiant – Teisės ir personalo skyriaus vedėją arba vyresn. specialistą, vykdantį personalo administravimo funkcijas.

53. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, išeidami iš kabineto, kuriame nėra kolegų, privalo jį užrakinti ir nepalikti raktų duryse. Baigę darbą, turi palikti darbo vietą tvarkingą, išjungti kompiuterį, šildymo įrangą ir kitus prietaisus, uždaryti langus, išjungti kabinete šviesą, užrakinti kabineto duris, po darbo – įjungti kabineto apsaugos signalizaciją.

 

VII. APRANGOS IR IŠVAIZDOS REIKALAVIMAI

 

54. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų išvaizda turi būti tvarkinga, jų apranga – švari, dalykinio stiliaus.

55. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, tą dieną tiesiogiai neaptarnaujantys piliečių ir kitų asmenų, nedalyvaujantys posėdžiuose, komisijų ar kitoje veikloje, susijusioje su atstovavimu Administracijai arba jos reprezentavimu, vieną darbo dieną per savaitę gali dėvėti laisvalaikio stiliaus drabužius.

56. Administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, kuriems Administracijos direktoriaus įsakymu nustatyta tvarka išduota uniforma, darbo metu privalo ją dėvėti.

57. Administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo, kurio nuomone, valstybės tarnautojo ar darbuotojo apranga ir išvaizda neatitinka šių Taisyklių 53 ir 55 punktų reikalavimų, gali įpareigoti valstybės tarnautoją ar darbuotoją ateityje rengtis ir atrodyti tvarkingai bei tinkamai.

 

VIII. ELGESIO REIKALAVIMAI

 

58. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai savo elgesiu reprezentuoja Administraciją.

59. Administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi:

59.1. dirbti sąžiningai ir pareigingai visą darbo dieną, laikytis darbo drausmės, laiku ir tiksliai vykdyti darbo užduotis, nedaryti veiksmų, trukdančių bendradarbiams atlikti pareigas;

59.2. darbe naudoti visus savo sugebėjimus, nuolat kelti savo kvalifikaciją, diegti naujoves, ieškoti racionalių darbo metodų ir priemonių, gerai žinoti savo pareigas, būti iniciatyvūs;

59.3. šalinti aplinkybes, galinčias trukdyti konstruktyviam darbui, nedelsiant pranešti struktūrinio padalinio vadovui apie tokių aplinkybių buvimą;

59.4. vykdyti saugos darbe, saugumo technikos, sanitarinius, darbo higienos ir priešgaisrinės saugos reikalavimus, numatytus atitinkamose taisyklėse ir instrukcijose;

59.5. neskleisti apgaulingos, klaidinančios ar konfidencialios informacijos apie Administracijos veiklą ir asmenis, susijusius su įstaigos veikla. Administracijos informacija teikiama Administracijos direktoriaus nustatyta tvarka.

60. Administracijos (jos struktūrinių padalinių) patalpose turi būti vengiama triukšmo, palaikoma dalykinė darbo atmosfera, valstybės tarnautojai ir darbuotojai vieni su kitais ir su aptarnaujamais asmenimis turi elgtis pagarbiai.

61. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams darbo metu draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius ir posakius.

62. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams draudžiama laikyti necenzūrinio arba žeminančio asmens garbę ir orumą turinio informaciją darbo vietoje.

 

IX. ANTIKORUPCINĖS ELGSENOS NUOSTATOS

 

63. Administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi laikytis Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo, Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų laikymosi Susisiekimo ministerijoje metodinių rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 3-635 bei Metodinių rekomendacijų dėl valstybės tarnautojų viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų laikymosi bei kontrolės vykdymo Lietuvos saugios laivybos administracijoje, patvirtintų Lietuvos saugios laivybos administracijos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. V-166, nuostatų, nustatančių valstybės tarnautojų ir darbuotojų privačių interesų deklaravimo ir, iškilus interesų konfliktui, darbuotojų nusišalinimo ar nušalinimo nuo sprendimų priėmimo procedūras.

64. Šių teisės aktų reikalavimų laikymasis užtikrina tinkamą viešųjų ir privačių interesų konfliktų prevencijos sistemos funkcionavimą, padeda nustatyti galimas interesų konfliktų grėsmes ir numatyti priemones joms išvengti, kad būtų įgyvendinti priimamų sprendimų nešališkumo, skaidrumo, viešumo principai, formuoja korupcijai nepakančią aplinką ir didina pasitikėjimą Administracijos darbu ir jos valstybės tarnautojais ir darbuotojais, skatina valstybės tarnautojus bei darbuotojus laikytis nustatytų tarnybinės (darbo) etikos (elgesio) standartų vykdant savo funkcijas.

65. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai privalo vengti interesų konflikto:

a) priimdami sprendimus užtikrinti pirmenybę viešiesiems interesams, taip pat užtikrinti, kad sprendimai būtų nešališki, ir užkirsti kelią atsirasti ir plisti korupcijai valstybinėje tarnyboje;

b) atsisakyti antraeilių pareigų (apmokamų ar neapmokamų), nekelti kandidatūros į visuomenines pareigas, kurios trukdytų tinkamam pareigų vykdymui pagrindinėje darbovietėje ar yra nesuderinamos su pareigomis pagrindinėje darbovietėje, gali sudaryti prielaidas valstybės tarnybą panaudoti privačiais interesais ar diskredituoti valstybės tarnybos autoritetą, kliudyti tinkamai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;

c) deklaruoti visas aplinkybes, jeigu dėl jų gali atsirasti interesų konfliktas;

d) atsiriboti nuo bet kokios veiklos ar sandorio sudarymo, jei tai nėra suderinama su tinkamu pareigų atlikimu, arba jei tai gali trukdyti atlikti tiesiogines pareigas;

e) nuolat deklaruoti dalyvavimą juridiniuose asmenyse;

f) nusišalinti nuo dalyvavimo komisijų (darbo grupių, komitetų ir pan.) veikloje, taip pat nuo pirkimo eksperto, pirkimo organizatoriaus ar pirkimo iniciatoriaus funkcijų, jeigu toks dalyvavimas gali sukelti interesų konfliktą;

g) nesinaudoti savo tarnybine padėtimi, siekiant paveikti kitų asmenų sprendimą, jei tai gali sukelti interesų konfliktą.

66. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai negali priimti dovanų ar paslaugų arba jų teikti, jeigu tai gali sukelti interesų konfliktą.

67. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai negali priimti dovanų, kai jos teikiamos atsidėkojant už asmenims suteiktas paslaugas, kurios yra tiesioginės darbuotojo funkcijos, pvz., pareigų siūlymas, pažymėjimų išdavimas, mokymo programų ar įstaigų (įmonių), kurios gali teikti mokymo paslaugas, vertinimas, plaukiojančių transporto priemonių registravimas, viešųjų pirkimų procedūrų atlikimas ir pan.

 

X. VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

 

68. Valstybės tarnautojui ar darbuotojui, pažeidusiam Taisykles, taikoma tarnybinė ar drausminė atsakomybė.

69. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinę ir drausminę atsakomybę reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas ir Lietuvos Respublikos darbo kodeksas.

 

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

70. Administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai supažindinami su Taisyklėmis pasirašytinai.

71. Taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek šių teisinių santykių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

72. Taisyklės skelbiamos Administracijos interneto svetainės skyriuje VIDINĖ ZONA ir yra privalomos visiems Administracijos valstybės tarnautojams bei darbuotojams.

 

__________________

Informaciją atnaujino: Gintarė Aničienė, Planavimo ir informacijos valdymo skyrius
Informacija atnaujinta: 2014-09-03 15:48
 

Korupcijos prevencijos linija 8 687 45533

Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre. Įstaigos kodas - 188781973.
J. Janonio g. 24, 92251 Klaipėda. Tel. (370 46) 469 602, faks. (370 46) 469 600,
msa@msa.lt © Biudžetinė įstaiga Lietuvos saugios laivybos administracija.
Viso apsilankė8541092
Šiandien142
Dabar naršo16
 
Sprendimas: Fresh Media      Naudojama EasyWeb 3 sistema